เว็บไซต์ www.allfly.com เป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงให้บริการการจองหรือทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ประกอบการให้บริการเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งในการใช้บริการบนเว็บไซต์นี้  ทางเราจะถือว่าลูกค้าตกลง ยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไขทั้งหมด ที่จะระบุไว้บนเว็บไซต์นี้  โดยทางเราใคร่ขอความกรุณาลูกค้าอ่านข้อตกลง เงื่อนไข อย่างรอบครอบ ก่อนการใช้บริการบนเว็บไซต์ และขอให้ลูกค้าเข้ามาเว็บไซต์เพื่อตรวจทานข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งออาจจะมีผลต่อลูกค้าเองในการเข้าใช้บริการ


ข้อตกลงในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 1. ท่านจะใช้เว็บไซต์นี้เฉพาะการจองสินค้าและบริการที่ถูกกฎหมาย สำหรับตัวท่านเองหรือสำหรับบุคคลอื่นที่มีการมอบอำนาจอย่างถูกต้อง โดยท่านมีอำนาจโดยชอบทางกฎหมาย และ/หรือได้รับอนุญาต/คำยินยอมโดยชอบจากผู้แทนโดยชอบธรรมทางกฎหมาย
 2. ท่านจะต้องแจ้งข้อกำหนด เงื่อนไขที่ใช้ในการจองในนามบุคคลอื่นให้บุคคลผู้นั้นได้รับทราบ รวมทั้งแจ้งข้อห้ามที่ใช้บังคับกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย
 3. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งเข้าสู่เว็บไซต์จะต้องเป็นความจริง ถูกต้อง และเป็นข้อมูลปัจจุบัน
 4. ในกรณีที่ท่านมีบัญชี allfly ทางเราจะเก็บข้อมูล ควบคุมดูแล และรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการเข้าใช้บัญชีของท่าน ทางเราขอสงวนสิทธิ์ภายใต้ดุลพินิจของบริษัท ที่จะปฏิเสธไม่ให้บุคคลใดเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ หรือเข้าถึงบริการใดๆที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ทั้งสิ้น

สิ่งต้องห้ามในการเข้าใช้งานเว็บไซต์

 1. ห้ามใช้เว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลเนื้อหาของเว็บไซต์ไปใช้เพื่อการพาณิชย์
 2. ทำการจองสินค้าและบริการเพื่อเก็งกำไร จัดทำข้อมูลเท็จ หรือเพื่อการฉ้อฉล โดยมีการคาดการณ์ล่วงหน้า
 3. ตรวจสอบ ติดตามสอดส่อง หรือทำการคัดลอกสำเนาเนื้อหา ข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยระบบเก็บข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต อาทิ สไปเดอร์, โรบ็อต, สเครเปอร์ หรือระบบการประเมวลผล โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
 4. ดำเนินการใดๆที่อาจส่งผลต่อการทำงานของโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์
 5. ทำการเชื่อมโยงเชิงลึก (Deep Link ) ไปยังส่วนใดของเว็บไซต์ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา
 6. ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ ในการอัพโหลด, โพสต์, ส่งอีเมล์, ส่งข้อความ หรือการกระทำมราเป้นการเผยแพร่เนื้อหาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือละเมิดการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามอย่างไม่เหมาะสม
 7. ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์ในการชี้แนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดภัยทางกายหรือความบากเจ็บแก่กลุ่มบุคคล

เรื่องการชำระเงิน ทางบริษัทมีช่องทางการชำระเงินค่าตั๋วเครื่องบินให้เลือก 2 ช่องทาง

 1. การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากวันเวลาที่ทำการจองบนเว็บไซต์
 2. การชำระเงินออนไลน์ ผ่านบัตรเครดิต [VISA , MASTER Card] หรือชำระผ่าน Interner Banking ของบัญชีธนาคารของลูกค้า

ค่าธรรมเนียมและราคา

        ก่อนทำการจอง ลูกค้ามีความจำเป็นต้องอ่านเงื่อนไขการจองให้ละเอียด จากนั้นเมื่อลูกค้าทำการสั่งจอง เราจะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลง และยินยอมให้ทางเรา เรียกเก็บเงิน โดยจะเรียกเก็บเงินจะเป็นยอดเต็มของค่าสินค้าและบริการทั้งหมด ณ เวลาที่ทำการจอง ซึ่งอัตราการเรียกเก็บจะเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ บวกอัตราค่าภาษีที่ประเมิน และบริการ

        ** ทั้งนี้สายการบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคา ตั๋วโดยสาร, ภาษี และค่าเชื้อเพลิง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า**


ขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง

        เอกสารการเดินทางทั้งหมด เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสาร โปรดตรวจสอบวันหมดอายุของเอกสารการเดินทาง ผู้โดยสารต้องมั่นใจว่า เอกสารการเดินทางของท่านถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ กรุณาตรวจสอบ วีซ่าในการเดินทางของท่านให้เรียบร้อย รวมถึงใบรับรองแพทย์ เพื่อที่จะใช้ประกอบการเดินทางไปยังประเทศจุดหมายของผู้โดยสารเอง

        ทั้งนี้เว็บไซต์ www.allfly.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย, การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เป็นผลมาจากการที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธ ณ เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบิน หรือ ปฏิเสธในการเข้าสู่ ประเทศปลายทางของผู้โดยสาร ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทางสายการบิน และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ


ความรับผิดชอบในเรื่องประกันต่างๆ

        ด้วยทุกเส้นทางการเดินทางของคุณทั้งภายในประเทศ และการเดินทางต่างประเทศ ล้วนแต่มีความเสี่ยงทั้งสิ้น โดยสถานที่ที่คุณไปในแต่ละที่นั้นมีอัตรความเสี่ยงที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ขอแนะนำลูกค้าทุกท่านให้พิจารณาข้อห้าม คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลแห่งประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และรัฐบาลของประเทศที่ท่านต้องการเดินทางไป ก่อนที่จะตัดสินใจจองสินค้าและบริการเพื่อเดินทางไปยังประเทศนั้นๆ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดข่าวสารสภาวะของประเทศต่างๆได้ที่  http://www.mfa.go.th/web/333.php หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของหนังสือเดินทาง และการเตรียมเอกสารเพื่อการเดินทางได้ที่ http://www.consular.go.th

        ***ทั้งนี้เว็บไซต์www.allfly.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากความเสี่ยง


การขอคืนเงินสินค้าและบริการ ( Refund )

        เนื่องด้วยเงื่อนไขและข้อตกลงของสายการบิน และประเภทตั๋วโดยสารมีความแตกต่างกัน ลูกค้าควรอ่านข้อตกลงให้เข้าใจอย่างชัดเจน ก่อนทำการสั่งซื้อ เพื่อผลประโยชน์ของท่านเองในกรณีต้องการดำเนินการขอคืนเงิน ( Refund )

        เงื่อนไขการขอคืนเงิน ( Refund )

 1. กรณีลูกค้าต้องการทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วโดยสาร ( Refund )ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการ 1,000 บาทต่อตั๋วโดยสาร
 2. บริษัทจะทำการหักค่าดำเนินการของบริษัทสายการบิน และบริษัทออกตั๋ว จากค่าตั๋วที่ทำการออกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงดำเนินการคืนเงินที่หักค่าดำเนินการให้แก่ลูกค้า
 3. ในการทำเรื่องขอคืนเงิน ( Refund )บริษัทจะต้องแจ้งเรื่องกับทางสายการบิน ซึ่งต้องใช้เวลาดำเนินการเพื่อขอคืนเงิน เป็นเวลาอย่างน้อย 1-2 เดือน ในกรณีเป็นตั๋วเดินทางขาเดียว หรือตั๋วสูญหาย จะใช้เวลาตั้งแต่ 3 เดือน - 1 ปี ในการขอคืนเงิน
 4. ตั๋วเครื่องบินบางสายการบิน ไม่สามารถขอคืนเงิน ( Refund ) ได้ หลังจากที่ได้ทำการออกตั๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้ว